Dosažení 12 bodů

Odebrání ŘP z důvodu dosažení 12 bodů:

Přezkoušení z odborné způsobilosti            

Potřebujete k tomu vyřídit tyto dokumenty

Žádost v autoškole 
Výpis z karty řidiče
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
Dopravně psychologické vyšetření
 

Cvičné jízdy nejsou povinné, doporučujeme však před samotnou zkouškou se zkušebním komisařem ve vozidle alespoň 1 hodinu. Cena 1 cvičné hodiny jízdy je stejná jako u kondiční jízdy 400,- Kč.

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Přezkoušení a cvičné jízdy můžete absolvovat po uplynutí 12 měsíců ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání řidičského průkazu

Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích
Praktická jízda

Pozor zkoušku můžete opakovat pouze jednou, opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů. Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce, musí se podrobit nové výuce nebo výcviku v autoškole z předmětu ve kterém neuspěl.

Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě do 12 měsíců ode dne konání první zkoušky přezkoušení z odborné způsobilosti, jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném  rozsahu §45 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.

Zákaz řízení motorových vozidel

Přezkoušení z odborné způsobilosti můžete absolvovat pokud ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí kterým došlo k uložení trestu uplynula doba stanovena v zákazu.

Cvičné jízdy i přezkoušení z odborné způsobilosti tedy můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. Pokud Vám  byl zbytek zákazu řízení motorových vozidel po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo rozhodnutí právní moci.

Potřebujete k tomu vyřídit tyto dokumenty

Žádost v autoškole
Výpis z karty řidiče
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
Dopravně psychologické vyšetření (na požádání zajistíme)
Rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu

Dopravně psychologické vyšetření

Ve spolupráci s akreditovanými psychology Vám na požádání rádi zajistíme dopravně psychologické vyšetření podle §87 zákona 361/2000 Sb. pro vrácení řidičského  průkazu.

Dopravně psychologickému vyšetření jsou povinni se podrobit:

Řidiči autobusů a nákladních vozidel nad 7,5 t
Řidiči žádající o vrácení ŘP po vybodování
Řidiči žádající o vrácení ŘP po uděleném zákazu řízení delším než 6 měsíců
Budoucí zkušební komisaři
Budoucí učitelé autoškol

Rádi Vám zajistíme nejen potřebné přezkoušení z odborné způsobilosti a dopravně psychologické vyšetření, ale hlavně získání Vašeho řidičského průkazu zpět.